Red Overlay
Daha dayan?kl? bir dünya için güven yaratmak
Daha dayan?kl? bir dünya için güven yaratmak
Red Overlay
client meeting discussion documents man woman

BSI size nas?l yard?m edebilir

BSI sizin i?in bir i? geli?tirme orta??d?r 100 y?l? a?k?n bir süredir en iyi uygulamay? tasarlad?k, dünyan?n her yerindeki organizasyonlar?n mükemmeliyete ula?mas?na yard?mc? olduk, sürdürülebilir büyüme i?in yeterlilik ve kabiliyet sa?lad?k.

Uzmanl?klar?m?z? e?itimlerle, bilgi ve performans ara?lar? ile aktar?yoruz; mü?terilerin y?netmeliklere uymas?n? sa?l?yor, y?ntemlerini, i?lemlerini ve ürünlerini denetliyor ve zorluklara nas?l kar?? koyacaklar? konusunda destek veriyoruz.

Size yard?m etti?imiz konular:

  • Yenilikleri h?zland?rma
  • Uzmanl???n?z? geli?tirme
  • Yeni pazarlara giri? yapma
  • Ticaret yapma
  • Sürdürülebilir büyüme
  • Verimlili?i iyile?tirme
  • Güven art?rma
  • Risk y?netimi

UK member of:

ISO CEN CENELEC IEC ETSI logos